Bio landbouw in Roemenie een opportuniteit

Nederlands
Gelegen aan de Zwarte Zee en met ruim 22 miljoen inwoners en bijna 8 keer zo groot als Belgie en 6 keerNederland is Roemenië vanouds een belangrijke landbouwproducent. Een kleine 15 miljoen hectare is in principe geschikt voor de landbouw. Sinds het verdwijnen van Ceausescu wordt verwoed gepoogd de agrarische sector ingrijpend te hervormen.

Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels ongeveer 85% van de landbouwgrond in private handen is. Vrijwel alle grond van de voormalige coöperaties is teruggeven aan de voormalige eigenaren: meer dan 5 miljoen Roemenen. De republiek Roemenië ligt in het zuidoosten van Europa aan de Zwarte Zee. In het zuiden vormt de Donau de grens met Joegoslavië en Bulgarije. De Donau is , na de Wolga , de langste rivier van Europa. In het noorden grenst Roemenië aan de Sovjet-Unie, in het westen aan Hongarije. Roemenië bestaat uit een zestal grote landstreken. In het zuiden van het land ligt in het stroomgebied van de Donau het laag gelegen grote landstreek Walachije. De Donau heeft vele zijrivieren. De bodem is daar erg vruchtbaar. In deze streek is veel akkerbouw. De belangrijkste producten zijn maïs en tarwe.

Meer bepaald Dolj was vroeger een to provincie v.w.b. graanteelt en groenteteelt (bron instituut statistiek - studie PBS Worldwide bvba). Als men gaat investeren in Roemenie dan moet men deze streek zeker bekijken. Investeringen in landbouw en landbouwgronden in Roemenie lonen zeker de moeite.

De biologische landbouw in Roemenië staat aan het begin van haar ontwikkeling. In april 2000 heeft de Roemeense overheid biologische landbouw door middel van wetgeving geïnstitutionaliseerd, maar er bestaat nog geen officieel erkende controle-organisatie voor biologische producten. De controles worden nu nog uitgevoerd door internationaal erkende organisaties uit West-Europa. Op dit moment zijn er naar schatting enkele tientallen biologisch werkende akkerbouw- en groenteteeltbedrijven. De grotere akkerbouwbedrijven hiervan beslaan gemiddeld wel 500 hectare. De drijfveer om biologisch te gaan werken komt deels voort uit het bewustzijn dat niet dezelfde negatieve ffecten van te intensieve landbouw, zoals in West Europa, herhaald moeten worden. Echter, ook uit het ontbreken van koopkracht van de boeren is een stimulans. Het ontbreekt hen eenvoudig aan de middelen die nodig zijn voor het gebruik van dure kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Een derde motief om biologisch te gaan werken is de exportmarkt. Het gemiddelde maandloon in Roemenië bedraagt 200 dollar. Dit maakt dat de kostprijs van landbouwproducten veel lager is dan in West-Europa. Het land beschikt bovendien over zeehavens, waardoor landbouwproducten goedkoop via coasters naar West Europa getransporteerd kunnen worden, of, via de Donau en andere rivieren, met binnenvaartschepen tot in Rotterdam of Antwerpen.

Dikwijls wordt verondersteld dat de controle op biologische producten uit het voormalige Oostblok te wensen over laat, maar in de praktijk gelden echter dezelfde voorwaarden als voor bedrijven in de EU. Dit betekent twee keer per jaar een inspectie op het Roemeense bedrijf door een internationaal werkende controleur.

Een randbemerking

Vooral de recente voedselcrisis heeft de toegenomen belangstelling voor het beleggen in landbouwgrond aangewakkerd. De voedselprijzen op de wereldmarkt zijn vanaf begin 2007 flink gestegen, soms met tientallen procenten. Met name rijst, maïs en graan zijn scherp in prijs gestegen. Er worden verschillende oorzaken genoemd voor het ontstaan van de voedselcrisis, zoals de gestegen vraag naar voedsel uit opkomende economieën als China en India, de gestegen prijs van brandstof en kunstmest en tegenvallende oogsten als gevolg van de klimaatverandering. Ook het gebruik van biobrandstof wordt genoemd. Landbouwgrond wordt namelijk ook ingezet bij de vervaardiging van biobrandstof. Daarnaast hebben zwaar gesubsidieerde voedselproducten uit westerse landen de ontwikkelingslanden overspoeld en de lokale voedselproductie ondermijnd. De hoeveelheid grond is nu eenmaal beperkt. Met name de hoeveelheid vruchtbare landbouwgrond in een gunstig klimaat is schaars. Door de groei van de wereldbevolking en de welvaart en door een grotere vraag naar bio-energie zal de vraag naar landbouwgrond alleen maar gaan toenemen. Twee vliegen in klap als U landbouw gaat bedrijven in Roemenië

 

For more information on Romania and investment in Romania  click :

www.belgianconnection.be

www.pbsworldwide.com

We can also recommend a some blogs on investment and investing in Romania:

http://structuralfundsromania.blogspot.be

http://www.investmentrealestateromania.eu

http://www.structural-funds-romania.ro

 

Term: